What's News
October 14, 2020
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ขยายระยะเวลาการต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
127
September 28, 2020
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่
144
Filming in Thailand The New Normal : Rules & Regulations
Thailand - Safety Protocols for the International Production Services Industry